مقالات دیجیتال مارکتینگ

اینجا اموخته هایم را درحوزه بازاریابی و دیجیتال مارکتینگ با شما به اشتراک میگذارم.

دیجیتال مارکتینگ
مهلا حسن پور

دیجیتال مارکتر کیست؟

این روز ها واژه دیجیتال مارکتر یا کارشناس دیجیتال مارکتینگ زیاد به گوش میخورد اما واقعا دیجیتال مارکتر کیست و چه مهارتی دارد؟ کارشناس دیجیتال

مطالعه کنید